'www.ม33เรารักกัน.com' ลงทะเบียน เช็คสิทธิ 'เรารักกัน' เงื่อนไขสำคัญ

 

"เรารักกัน" เช็คสิทธิ เงื่อนไข "www.ม33เรารักกัน.com" ลงทะเบียน เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ สรุปรายละเอียดที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับสิทธิเงินเยียวยา 4 พันบาทมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านโครงการเรารักกัน ที่เปิด www.เรารักกัน.com ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ รับเงินเยียวยา 4 พันบาท ตั้งแต่ 6.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม นอกจากระยะเวลาในการลงทะเบียนที่ทางโครงการเปิดโอกาสให้ ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 23.00 น. แล้วยังมีรายละเอียดสำคัญ ที่ผู้ลงทะเบียนต้องไม่ลืม เมื่อเริ่มเข้าไปดำเนินการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเรารักกันอีกด้วย  

สำหรับสาระสำคัญของโครงการ ม33เรารักกัน ที่เป็นข้อสังเกต และตอบความสงสัย สำหรับผู้ลงทะเบียนมีอยู่หลายข้อ ดังนี้  

  • คุณสมบัติของการได้รับสิทธิตามโครงการฯ เกี่ยวกับ เงินฝากในธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน

ข้อกำหนดหนึ่งของการลงทะเบียนที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน คือ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้

- เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

- คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์

- ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

  • ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองตามหลักเกณฑ์ของโครงการจะต้องเปิดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

- ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิหลัง www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน และกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 (หากไม่กดยืนยันรับสิทธิภายในกำหนด ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ)

- ได้รับวงเงินจากโครงการเรารักกันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564

- เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

ต้องไม่ลืมว่า วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการฯ

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ

- ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่นๆ ของรัฐ

- หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด

- กระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

  • ข้อความตกลงยินยอมของผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการฯ

- ยินยอมให้กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลจากโครงการเราชนะ และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยินยอมให้กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากโครงการเราชนะ และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ

- ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ

- ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการเรารักกัน และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน โดยกระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

- ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงแรงงานอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ผู้ลงทะเบียนจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงแรงงานถือเป็นที่สุด

ข้อความเหล่านี้ เป็นข้อมูลสำคัญ ที่ผู้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com ลงทะเบียน จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว 
Post a Comment

Previous Post Next Post