ผู้ว่าสุพรรณฯ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาให้ 3 นักเรียนยากจนสอบติดแพทย์

ผู้ว่าสุพรรณฯ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษ าให้ 3 นักเรียนย ากจนสอบติดแ พ ทย์ 

เรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเมืองเหน่ออิ่มเอมหัวใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง

เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษ าแ ก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสูตศึกษ าลัย

3 ราย ที่สอบเข้าศึกษ าต่อคณะแ พ ท ยศ าสตร์ โดยที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี

นายนิมิ ต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษ าให้แ ก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 รายที่สอบเข้าศึกษ าต่อในระดั บอุดมศึกษ าคณะแ พ ท ยศ าสตร์ ได้แก่


1. นายปัณฑิต ลี้วิบูลย์ศิลป์ คณะแ พ ทยศ าสตร์ วิทย าลัยแ พ ทยศ าสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 58,000 บาท

2. นางสาวไอศิก า พราหมเกษม คณะแ พ ทย ศ าสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล จำนวน 58,000 บาท

3. นางสาวชนิกานต์ ภู่มาลา คณะแ พ ทย ศ าสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์จ.ราชบุรี จำนวน 59,000 บาท

และจะมอบทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาที่ 2 -6 ทุนละ 55,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท

โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความประพฤติดี


และตั้งใจเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษ า ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าในฐานะที่มาทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ก็ต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยการช่วยเหลือชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบทุนการศึกษ า

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขอให้บริห ารจัดการเวลาในการเรียนให้จบการศึกษ า

และเมื่อเรียนจบการศึกษ าเป็นแ พ ทย์แล้ว อย่ ามุ่งเน้นการเปิดคลินิกเพื่อหารายได้เพียงอย่ างเดียว

เพราะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิ ต และขอให้ทำงานรับใช้ตอบแทนบ้านเมือง


Post A Comment

Previous Post Next Post